Information om personuppgiftshantering

Syftet med behandlingen?

Inom ramen för vår inkassoverksamhet behandlar vi personuppgifter om dig som gäldenär, som företrädare för gäldenären eller som solidariskt ansvarig med gäldenären såsom bolagsman. Syftet med behandlingen är att för annans räkning få betalat för en obetald fordran samt för att kunna fakturera och redovisa vårt uppdrag på ett lagenligt sätt. Vi använder även uppgifterna för kund- och marknadsanalyser samt statistik och uppföljning för att utveckla vår verksamhet. Personuppgifter som vi behandlar hämtar vi från våra kunder, från dig, från offentliga register och från kreditupplysningsföretag.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress samt omständigheterna kring köpet som ligger till grund för fordran. Behandling av personnummer sker när du är gäldenär eller solidariskt ansvarig som bolagsman för att vi ska kunna identifiera dig som betalningsansvarig och driva in fordran. I det fall du är företrädare för en juridisk person behandlar vi personnummer för att kunna kontrollera behörighet att ingå avtal och överenskommelser. I det fall gäldenären är enskild näringsidkare eller du är solidariskt ansvarig för skuld som bolagsman behandlar vi även finansiell information såsom inkomstuppgifter, betalningshistorik, förekomst av betalningsanmärkningar för att kunna bedöma vilka åtgärder vi ska vidta i vårt inkassouppdrag. Det kan vara utskick av inkassokrav eller att vidta rättsliga åtgärder genom ansökan om betalningsföreläggande, väckande av talan inför domstol, begäran om verkställighet.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för våra och vår kunds berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att vårt intresse att behandla personuppgifterna överväger det integritetsintrång som du som gäldenär/företrädare utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt avtal om inga kontaktuppgifter till en gäldenär/företrädare lämnas, och (ii) att så få personuppgifter som möjligt behandlas och endast för att fullgöra avtalet mellan oss och vår kund.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella eller nödvändiga såsom t.ex. när alla skulder har betalats och slutrapportering skett till vår kund eller vi genom dig eller på annat sätt fått information om att du inte längre är företrädare för den juridiska personen. Observera att även om du inte längre är företrädare för den juridiska personen kan personuppgifterna ändå vara nödvändiga för oss att behandla om t.ex. tvist föreligger om behörighet att ingå avtal m.m. Vi kommer då fortsatta behandla uppgifterna till dess tvisten slutligt lösts.

Personuppgifter som är nödvändiga för fakturering och bokföringsändamål kommer alltid sparas i sju år efter utgången av det räkenskapsår då underlaget skapades.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

För att kunna uppnå syftet med behandlingen delar vi personuppgifter med vår kund samt även ibland personuppgifter med våra partners/leverantörer såsom IT-leverantörer, post- och printföretag, delgivningsmän, juridiska konsulter och myndigheter. När vi delar personuppgift med extern leverantör ser vi till att alltid använda säkra överföringssätt och vi har alltid ingått personbiträdesavtal med våra underleverantörer innan överföring av personuppgifter sker.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtagande kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas. Observera att huvuddelen av all kommunikation från Inkassoverksamheten sker via post men e-mail eller SMS kan ske enligt överenskommelse och enligt ditt samtycke. Vill du ändra kommunikationsvägar, se dina uppgifter, skuldsaldo eller föreslå en avbetalningsplan kan du göra det på www.Optimalinkasso.se eller genom att kontakta Optimal Inkasso ABs kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Personuppgiftsansvarig

Optimal Inkasso AB, 556916-6613, Box 3069, 40010 GÖTEBORG.
Tel: 031-3047900
Mail: ip@optimalinkasso.se